Lycée Guillaume Kroll

Feedback

Wer um konstruktive Kritik bittet, vermittelt damit gleich mehrere Botschaften über sich selbst: Bescheidenheit, Respekt, Selbstvertrauen und den Ehrgeiz, sich zu verbessern.

Sheila Heen & Douglas Stone: Aus Feedback lernen

Am Joer 2015 huet de Groupe de pilotage folgend Formen vu Feedback als prioritär fir den LTE zréckbehalen:

  1. Net zertifikative Feedback: Enseignant --> Schüler
  2. Coaching & Lernjournal: Enseignant --> Schüler
  3. Feedback Box: Schüler --> Enseignant
  4. Standardiséierte Froebou: Schüler --> Enseignant
  5. Pädagogëschen Austausch op Fachkonferenzen: Enseignant --> Enseignant
  6. Hospitatioun: Enseignant --> Enseignant

Op de folgenden Ënner-Säiten fannt dir méi Informatiounen zu deenen eenzelnen Formen.

Weider Dokumenter