Lycée Guillaume Kroll

Conférences spéciales

Pädagogëschen Austausch op Fachkonferenzen

Op der Plénière am Januar 2014 huet de Patrick Straus sech däitlech fir eng Verstärkung vun den Departementsstrukturen duerch d'regelméissegt Ofhale vu Fachkonferenzen (1x/Semester) ausgeschwat. Eng Rei Departementer sinn dëser Opfuerderung och schonn nokomm. Am Kader vum Projet d'établissement, a méi genau dem Volet "Opbau vun enger Austauschkultur", ass de Virschlag, des semestriell Fachkonferenzen ze notzen fir all Kéier ee pädagogescht Thema an de Fokus ze stellen. Dëst wier ganz besonnesch fir Enseignanten, déi nei an den LTE kommen, oder iwwerhaapt nei am Beruff si vu grousser Bedeitung.

Fir dëse Volet ofzedecken, steet pro Semester (mindestens) ee pädagogescht Thema um Ordre du jour vun der Fachkonferenz. Je no Fach kënnen des Theme grondverschidde sinn. E puer méiglech Beispiller wieren :

  • Aféiere vun enger Lecture cursive an de Sproochen
  • Ëmgang mat groussen Niveausënnerscheeder op enger Klass
  • Verschidden Aart a Weise mat Schüler eng Prüfung ze verbesseren an se dozou unzehalen aus hire Feeler ze léieren
  • Ënnerscheeder am Traitement vun enger selwechter Matière op verschiddene Voies pédagogiques (TE, PO, PR) oder Régimen (technique, technicien, professionnel)
  • Piste fir den Ëmgang mat Schüler déi den Unterrecht stéieren

Flott wier et, wa pro Departement e Classeur (oder e Folder um Server) ugeluecht géif ginn, wou aus de Rapporte vun de Fachkonferenzen just dee pädagogesche Volet erausgeholl an iwwert Joere gesammelt géif ginn.

Uspriechpartner
Weider Dokumenter
  • ...