Lycée Guillaume Kroll

Feedbackbox

Feedback Box

Wat ass d'Zil vun enger Feedback Box?

Mäi Cours a mengem an am Interessi vun menge Schüler ze verbesseren.

Wat ass de  Prinzip?

An engem virdéfineierte Rythmus (z.B. 1 Mol pro Trimester) eng Këscht matbréngen fir de Schüler ze erméiglechen, ënner fräier schrëftlecher Form eng anonym Réckmeldung zu mengem Cours dra kënnen ze déposéieren.

Wat ass de Kader?

Am Virfeld mat de Schüler klären, wéi ee konstruktive Feedback soll ausgesinn:

  • keng pauschal Uurteeler (am Sënn: schlecht/gutt -> ze onpräzis fir kënnen eppes domatter unzefänken)
  • respektvoll formuléiert (als Hëllef-Stellung)
Nobereedung

Duerno ass et dann wichteg sech déi Feedbacken a Rou unzekucken, an anger 2. Phase mat de Schüler opzegräifen an zesummen ze kucken, wei ee gegebenenfalls säi Cours kann ajustéieren.

Uspriechpartner
Weider Dokumenter