Lycée Guillaume Kroll

Coaching & Lernjournal

Lernjournal

De Lernjournal ass eng Zort Tagebuch, dat de Schüler iwwert säi schoulescht Liewe féiert. Et erlaabt dem Schüler iwwer dat ze reflektéieren, wat en an der Schoul gemaach huet. Andeems e seng Reflektiounen néierschreiwt, soll et méiglech sinn, dass seng Problemer him méi kloer ginn. Fir dass dat ganzt funktionéiert, brauch de Schüler eng Persoun, déi hien dobäi begleed a regelméisseg duerchkuckt, wat hien a säi Lernjournal geschriwwen huet. Am Ufank muss een de Schüler an deem féieren, wat e schreiwe soll (mat engem Froekatalog), am Idealfall misst de Schüler spéider capabel sinn selwer e Lernjournal ze schreiwen, ouni dass Froe virgi sinn.

Et kritt een also als Enseignant vum Schüler e Feedback iwwert dat, wat am Cours behandelt ginn ass, awer et muss een och dem Schüler e Feedback ginn, iwwert dat wat e geschriwwen huet. Besonnesch am Ufank ass et wichteg dem Schüler ze hëllefen, wann hien seng Problemer erkannt huet, well et geet jo drëm Weeër ze fannen, wéi en seng Problemer léise kann. De Lernjounal ass keen Outil, dat schnell Resultater bréngt, mee souwuel de Schüler wéi och den Enseignant mussen eng gewëssen Ausdauer hunn.

Coaching

Fir de Moment get de Coaching haaptsächlech am Projet 'Fördern und Fordern' am Regime technique am Cycle moyen agesat an soll demnächst och am Cycle inferieur ausgeweit gin.